ResourcesStatistic Notice

YMCA晉升階梯(社工)

協調/執行幹事(SWO)

$74,515起(MPS pt 34起)

主管(ASWO)■

$33,350-$53,500 (MPS pt 16- MPS pt 26)

助理主任幹事(ASWO)

$33,350-$53,500 (MPS pt 16- MPS pt 26)

 ↑    

程序幹事(SWA)▲

$22,725-$33,350 (MPS pt 9- MPS pt 16)

 

註:

* SWA晉升至ASWO職級,需持有學位學歷

**上述薪酬參照2019年4月1日之薪級表作計算 

新制主管另設獎勵性責任津貼

新制SWA及ASWO職級同工當達至中點薪級後,若其工作表現符合審批原則,可按年提升增薪點,最多提升兩點