ResourcesStatistic Notice

部分職系及入職職級及所需CRE成績

職系 入職職級 英文運用 中文運用 能力傾向測試
會計主任 二級會計主任 二級 二級 及格
政務主任 政務主任
社會工作主任 助理社會工作主任
評稅主任 助理評稅主任
娛樂事務管理主任 娛樂事務管理主任
環境保護主任 助理環境保護主任/環境保護主任
政府檔案處主任 政府檔案處助理主任
教育主任(行政) 助理教育主任(行政)
警察福利主任 警察助理福利主任
法律翻譯主任 法律翻譯主任
法律援助律師 法律援助律師 二級 一級 及格
庫務會計師 庫務會計師
律師 律師
臨牀心理學家(消防處) 臨牀心理學家(消防處)
建築師 助理建築師/建築師 一級 一級 及格
農業主任 助理農業主任/農業主任
化驗師 化驗師
工程師 助理工程師/工程師
園境師 助理園境師/園境師
醫生 醫生
科學主任 科學主任
船舶安全主任 船舶安全主任

(資料來源︰https://bit.ly/2MfVH4L