Daily News

平機會研究:逾八成教育工作者稱課程緊迫教務繁多 成推行融合教育遇最大困難 團隊倡推小班教學、設專業支援人員常額職位等

【明報專訊】政府1997年起在中小學推行融合教育,平機會上周四(29日)公布一項研究結果顯示,超過八成受訪教育工作者認為,課程緊迫及教務繁多是推行融合教育的最大困難,其次為相關行政工作繁重和人力資源不足;在與受訪者訪談中,有意見認為要求特殊教育需要(下稱SEN)學生面對統一公開評核是現存香港教育的不平等。研究團隊提出一系列政策建議,包括推行小班教學、推廣紙筆以外的評核方法、設專業支援人員常額職位等。

「香港普通學校教育特殊教育需要學生的挑戰、有效政策及最佳措施研究」由平機會委託教大卓越教學發展中心負責,於2020至2021年向141間中小學做問卷調查,邀得27間中小學做小組和個人訪談,當中包括專業支援人員、特殊教育需要統籌主任、校長、家長。

大部分受訪者稱,緊迫的課程進度令前線教師難以騰出足夠時間和空間照顧SEN生,有中學特殊教育統籌主任表示職能過重,「統籌主任真喺乜都關你事。課程我係要跟進嘅!不過唔能夠深入跟進。每樣嘢我只係做一個橋樑去協調,譬如話考試調適」。

相關文章:特殊教育需要統籌主任 推動校內融合教育 支援SEN學童需要

雙職家長缺SEN照顧技巧 團隊倡建支援網絡

研究亦發現融合教育下的家校合作正逐步改善,但一些雙職家長往往未能在課後時間抽空支援SEN子女需要,也缺乏照顧技巧和知識。研究團隊建議推動多元化支援模式和為SEN生及非華語學生與家長建立學校、家長與社區支援的服務承托網絡。

融合教育較成功學校 推小班減課節

此外,研究亦發現推行融合教育較成功的中小學,有推行小班教學、減少教師課堂節數、鼓勵教師參與融合教育培訓。

平機會:家校仍過於重視成績 埋沒能力

平機會行政總監(營運)朱崇文稱,儘管社會現時對SEN生的包容性顯著提高,但仍有改善空間;學校和家長仍過於重視學業成績,對SEN生帶來頗大壓力,導致他們能力被埋沒;平機會將與持份者緊密合作,加強他們對平等教育機會及歧視法例的認識。