Post Date: 24 Dec 2021

Types: Full Time
Education: Bachelor Degree
Salary: -
Location: Sheung Shui
Website: -

救世軍
石湖學校

言語治療師 (ST) (2021/2022 學年)

特殊津校誠徵上述職位

Descriptions

  • 持有本港頒授的言語及聽覺科學學士學位,或具備同等學歷
  • 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第 2 級或以上成績,或具備同等成績
  • 具備良好中、英文書寫及口語能力
  • 到職日期:隨時到職

Enquiries

申請上述職位者需於 2022 年 1 月 5 日前,請繕履歷備函電郵 shekwu1@sashekwu.edu.hk 或郵寄:新界上水馬會道第八區,救世軍石湖學校校長收。

申請人所提供的資料將予保密及只作招聘有關職位用途。

Similar Jobs